جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - کیمیا بیات
پردیس رحیمی
پانیذ زمانی
19
2 - تارا سرحدی
آتنا صالحی
18
3 - ریحانه آفاق
زینب بهشتی نژاد
17
4 - آیناز عزیزی
16
5 - ریحانه اشرفی
ضحی صالح پور
ترنم صالحی
15
6 - آرنیکا افشاری
دریا حکمی
14
7 - ملینا داوودآبادی
دوریس رضازاده
پارمیدا محمدی
نازنین زهرا واعظی
13
8 - ملیکا نجفی
12
9 - تارا شیرپور
10
10 - متینا یارمحمدی
9