جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - نیلوفر کشوری
86
2 - ملیکا اهرامی
73
3 - زینب امامی
70
4 - ریحانه نصیری تبار
69
5 - شیدا ذوالفقاری
68
6 - آوا پزشک
64
7 - فروغ ابراهیم نژاد
زهرا بشیری
مهتا رژدام
62
8 - بهاره رویت وند
61
9 - روژان ابری
صبا رحیمی
59
10 - هلیا قادری
58