جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - نیلوفر کشوری
87
2 - ملیکا اهرامی
73
3 - زینب امامی
70
4 - ریحانه نصیری تبار
69
5 - شیدا ذوالفقاری
67
6 - آوا پزشک
64
7 - زهرا بشیری
63
8 - فروغ ابراهیم نژاد
مهتا رژدام
62
9 - بهاره رویت وند
61
10 - صبا رحیمی
59