جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - فاطمه سادات شیرخدایی
79
2 - عسل باقرمرادی
72
3 - موهبت احمدیان
41
4 - نیلوفر صادقی
31
5 - فاطمه آزادی
30
6 - زهرا آقاهادی
پریناز تک
فرناز سرمدی
شمیم شه منش
آینور صادقی
کیانا محمود زنجانی
ملیکا مهربانی
سید زینب موسوی
0