جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - هدیه مرشدی
65
2 - کیمیا بیات
60
3 - ترنم صالحی
59
4 - الناز درستکان
54
5 - رایا رحمتی
41
6 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
دیانا کامروایی
هستی محمدی امین
0