جدول جام جهانی

دهم انسانی

دهم انسانی

1 - عطرین بلوری
64
2 - سیده سمانه نیازمند
53
3 - پارمیس نگهداری
52
4 - الهه خجسته پور
44
5 - درسا فاح زاده
43
6 - آیناز صادقی
42
7 - پارمیدا نگهداری
40
8 - دیانا کامروایی
20
9 - فاطمه زارعیان
روژینا علی اکبر شیرازی
هستی محمدی امین
0