جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - درسا علیپور
91
2 - سارینا روان بخش
83
3 - تارا سرحدی
77
4 - مبینا صیدی
76
5 - نیلوفر آشنا
الهه نژاد جواد
67
6 - ملیکا باباربیع
65
7 - یاسمن کاشانی پور
دلوین مجیدی
مهشید هلی
ساره یادگارنژاد
60
8 - ریحانه نجفی
عزیزه یادگار نژاد
59
9 - سارینا قرخلوی
58
10 - آناهیتا اصیلی
57